Vue-7-计算属性和方法的区别

什么是侦听属性

上节,我们已经了解了计算属性和方法的区别,其实在 Vue 中还有一种可以根据 Vue 实例的数据而实时变化的属性,即侦听属性。由于这种属性的好处,你可能会滥用它,导致代码的臃肿。某些时候可能使用计算属性更合适。

实例

侦听属性

代码-HTML

   <div id='app2'>
     {{ info }}
   </div>

代码-JS

  <script>
    var app2 = new Vue({
      el: "#app2",
      data: {
        msg1: "hello",
        msg2: "phyger",
        info: "hello phyger"
      },
      watch:{
        msg1: function(){
          this.info = this.msg1 + ' ' + this.msg2
        },
        msg2: function(){
          this.info = this.msg1 + ' ' + this.msg2
        }
      }
    })
  </script>

页面效果

过程分析

如上,你会发现使用侦听属性在处理字符拼接的时候,定义了两个侦听属性,但是如果选择计算属性,则会简单甚多。

计算属性

代码-HTML

   <div id='app2'>
     {{ infoc }}
   </div>

代码-JS

  <script>
    var app2 = new Vue({
      el: "#app2",
      data: {
        msg1: "hello",
        msg2: "phyger",
        info: "hello phyger"
      },
      watch:{
        msg1: function(){
          this.info = this.msg1 + ' ' + this.msg2
        },
        msg2: function(){
          this.info = this.msg1 + ' ' + this.msg2
        }
      },
      computed: {
        infoc: function(){
          return this.msg1+' '+this.msg2
        }
      }
    })
  </script>

页面效果

总结

侦听属性是针对单个属性的监听,即需要监听几个属性,就得写几个侦听方法;而计算属性可以以表达式的方式出现,即可以监控多个属性。侦听属性精确单一,计算属性一次到位。

关于侦听属性和计算属性的区别,你学废了吗?

以上就是今天的全部内容了,感谢您的阅读,我们下节再会。

赞赏